QTS 2 xtra PLUS sa i bez dodatka gline

QTS 2 xtra PLUS sa i bez dodatka gline / Proizvodnja

QTS 2 xtra PLUS i sa dodatkom gline

  • pH(H2O) 5,5-6,0
  • 100% svetli treset
  • frakcija:0-30 mm
  • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi
    Ovaj supstrat se između ostalog koristi i kao:
  • zemlja za orhideje
  • zemlja za citruse
  • zemlja za jagode

QTS 2 xtra PLUS može uspešno da se koristi na više načina:

1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće, cveće, ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje. Supstrat QTS 2 ima grubu strukturu sa očuvanim vlaknima, frakcije od 0-30 milimetara, sa velikim vodnim kapacitetom. Koristi se kod presađivanja velikih biljaka, sa velikim zahtevima po pitanju hraniva i vodno-vazdušnog kapaciteta, u velike posude prečnika od 12 do 18 cm.

2) kao podloga za gajenje biljaka posle mešanja sa zemljom ili nekim inertnim materijalom (npr. pesak, treset) pri proizvodnji rasada i za rasađivanje i

3) kao materijal za povećanje sadržaja organske materije i poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta (povećanje rastresitosti, povećanje adsorptivne sposobnosti za vodu i hraniva, podizanje temperature zemljišta, povećanje pristupačnih sadržaja kalcijuma, magnezijuma i mikroelemenata).

QTS 2 xtra PLUS sa dodatkom gline(10 kg/m3)

Ukoliko se supstrat meša sa zemljom ili nekim inertnim materijalom treba se držati odnosa supstrat: zemlja=1:1 ili 1:2. Ukoliko se supstrat koristi za poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta, količina primene može biti u intervalu 5-50 t/ha, uz obavezno zaoravanje, posle ravnomernog rasturanja po površini

QTS 2 xtra PLUS i sa dodatkom gline

Količina gline, u obliku granula, koja se dodaje supstratima iznosi 10 kg/m3. Granule gline povećavaju jonoizmenjivačke sposobnosti supstrata, sprecavaju pojavu ispiranja. Hranjive materije redovno dospevaju do biljaka a granule gline sprečavaju pojavu viška ili manjka u snabdevanju hranjivim materijama. Granule gline dobro upijaju vodu i utiču na bolje kvašenje supstrata. Granule gline utiču i na kvalitet vode i smanjuju kolebanje pH vrednosti i saliniteta.

Ako vas interesuje cena kliknite na link.
Za sve dodatne informacije o proizvodu pozovite +381(0)22 2680-268